Jiera

Origin Gender Meaning
American Girl Beautiful one
Lithuanian Girl living